תקנון אתר – תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מבוא

איסוף הנתונים

הסיבות לאיסוף הנתונים

שמירה ושימוש בנתונים

העברות בינלאומיות של מידע אישי

ככל שמבוצעת על-ידינו העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל, היא מבוצעת תוך ציות לחוקי הפרטיות המקומיים ביחס לאיסוף, שימוש ושמירה של מידע אישי. עיבוד המידע האישי שלך באתרים או שירותים של צדדים שלישיים (כגון ספקי שירותי ענן) הוא באחריותך, לרבות תאימות המידע לחקיקה הרלוונטית, וזאת גם אם ביקשת אותנו להעלות את המידע עבורך או בשמך.

זכויותיך

תחולה ושירותים של צדדים שלישיים

הגנה על המידע האישי

Cambium LTD מכבדת את פרטיות המשתמשים באתריה. להלן סקירת אופן השימוש במידע שתמסור או שייאסף אודותייך בעת שימושך באתר.

השימוש באתר

רגולציה

ניטור

דוא"ל ממוקד

אחריות  מוגבלת

שינויים

מטריקס שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, לרבות הפסקת השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, מטריקס לא תהא אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

כללי
על התקנון ועל האתר ותכניו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מטריקס אינה אחראית להתאמת האתר ו/או התכנים ו/או זמינותם מחוץ לישראל. כל סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או כל עניין אחר בקשר עם האתר ו/או כל הכלול בו ו/או תקנון זה יהיו כפופים לסמכות הבלעדית של בית המשפט המוסמך לכך בעיר תל אביב-יפו בלבד. מטריקס שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת, לדחות, לשלול, לסרב לצרף, למנוע גישה ו/או להפסיק מנוי/רישום של כל משתמש באתר בכל עת  . התקנון מכיל, מגלם, ממצה ומבטא את כל המצגים וההסכמות בין Cambium LTD לבינך, ולא תישמע טענה בדבר הבטחות, ערובות, מצגים או הסכמות שאינם באים לביטוי בתקנון.